1e Nestje geboren 31-12-2005

NHSB 2336102  Joy Tascha fan it Paradijske  

NHSB 2196266  Falkwin  

2e Nestje geboren 30-04-2009

NHSB 2590157  Femke

NHSB 2599691  Oscar van de Eenhoornleijn     

3e Nestje geboren 23-08-2010

NHSB 2590157  Femke

NHSB 2657995  Thorkel van de Houterd  

4e Nestje geboren 20-04-2014

NHSB 2851131 Iefke-Diede fan de Haersterwei (Jiska)  

NHSB 2806726 Sybe Thorkel ut it Griene Hert (Kaay)

5e Nestje geboren 02-06-2017

NHSB 2851131 Iefke-Diede fan de Haersterwei (Jiska)  

NHSB 2885762     Siep