headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

      Kamp. Kast fan't Paradijske
NHSB 2163423     HD TC
    Aron
NHSB 2290724     HD B
 
      Twigy
NHSB 2032657     HD TC
  Oscar v.d. Eenhoornleijn NJK.'07
NHSB 2599691     HD A
   
      Otte Ludo Bart fan it Heidehiem
NHSB 2188050     HD TC
    Isabel v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2363706     HD A
 
      Eva v.d. Eenhoornleijn
NHSB 2133714     HD ±

Sylke
NHSB 2746901
   

     
      Felle Flash fan'e Alde Leane
NHSB 2129624     HD TC
    Falkwin
NHSB 2196266     HD TC
 
      Ukje-Dancer fen 't Leeuwenhiem
NHSB 2067610     HD ±
  
  Femke
NHSB 2590157     HD A
   
      Kamp. Vedde Elvis v.d. Vronergeest
NHSB 2202115     HD ±
HD beoordeling
nieuw = oud
HD A  = Vrij( negatief)
  Joy Tascha fan't Paradijske
NHSB 2336102     HD B
 
HD B  = TC  ( overgangsvorm)
HD C  = ±     ( licht positief)
HD D  = +     ( positief)
HD E  = ++   ( positief in optima forma)
    Kamp.  Hedwich v.'t Winalduhiem
NHSB 1970643     HD TC
 

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst